Príklady pre smarthome automatizáciu II.

Ďalší príklad s tematikou smarthome pre PLC Siemens LOGO! bude riešiť jednoduchý systém na ovládanie osvetlenia vo dvore a záhrade. Osvetlenie na dvore je odvodené od senzora intenzity osvetlenia a osvetlenie záhrady od pohybového senzora. Keď zo záhrady odídete a senzor pohybu vás prestane snímať, svetlo bude ešte nastavený čas svietiť. Pre jednoduchosť budeme obidva senzory simulovať spínačmi.

Postup tvorby algoritmu vo forme diagramu funkčných blokov je vo videu

Spínače, ktorými budeme simulovať senzory budú s aretáciou, pretože aj senzor osvetlenia aj senzor pohybu pripojené na vstupy PLC v prípade ak nastane príslušná udalosť generujú úroveň logická 1, čo je v tomto prípade napäťová úroveň 24V. V prípade snímača osvetlenie sa generuje logická 1 vtedy ak úroveň okolitého osvetlenia klesne pod určitú hranicu a senzor pohybu generuje logickú 1 v prípade ak zaznamenáva pohyb.

V príklade využijeme štyri vstupy I1 až I4. V nastaveniach parametrov si ich pomenujeme:

  • I1 – Dvor intenzita svetla
  • I2 – Hlavný vypínač
  • I3 – Záhrada detektor pohybu
  • I4 – Kontrola svetiel

Osvetlenie dvora bude ovládané výstupom Q1 a osvetlenie záhrady výstupom Q2. Na výstupoch môžu byť dostatočne dimenzované relé, alebo lepšie stykače.

Na testovanie používam orientačné svetlá do zásuviek na ktoré sa dá písať fixkou. Stačí zmeniť popis a môžem simulovať iný scenár

Hlavný vypínač zapína, alebo vypína celý systém osvetlenia. Napríklad na víkendovej chalupe ho zapneme vtedy, keď tam sme. Preto výstupy zo snímačov osvetlenia a pohybu nejdú priamo na ovládané členy, ale do blokov realizujúcich logický súčin, čiže operáciu AND, čiže „a zároveň“. Takže svetlo na dvore bude svietiť vtedy, ak bude súmrak, alebo tma A ZÁROVEŇ bude zapnutý hlavný vypínač. Rovnako aj osvetlenie na záhrade bude reagovať na pohyb, len ak bude hlavný vypínač zapnutý. Pretože chceme oneskoriť vypnutie svetla v záhrade, použijeme oneskorovaní blok typu Off-Delay. V našom príklade sme ho nastavili na 10 sekúnd. Vypínač na kontrolu svetiel, alebo na explicitné zapnutie aj keď nie je tma a v záhrade sa nikto nepohybuje zatiaľ neriešime.

Bloková schéma je jednoduchá a zrozumiteľná, takže ju vyskúšame vo vývojovom prostredí LOGO Soft Comfort a ak funguje tak ju prenesieme do riadiacej jednotky.

Pokračujeme v rozvíjaní riešenia. Doplníme vypínač na kontrolu svetiel, alebo na explicitné zapnutie. Bude na vstupe I4 a bude zaradený pred výstupy a v tomto prípade použijeme bloky realizujúce logický súčet, čiže operáciu OR „alebo“. Buď sa svetlo vo dvore zapne preto, lebo snímač osvetlenia detegoval tmu, ALEBO sme zapli vypínač na explicitné zapnutie osvetlenia. Zároveň za rozsvieti osvetlenie v záhrade aj v prípade ak sa tam nik nepohybuje.

Príklad by sme mohli modifikovať tak, že namiesto snímača intenzity osvetlenia by sme použili blok Astronomické hodiny, ktoré by po západe slnka nastavili na výstupe logickú 1, čím by sa svetlo na dvore rozsvietilo a po východe slnka by zhaslo. Astronomické hodiny spínajú podľa času východu a západu slnka v danej lokalite, preto je potrebné nastaviť zemepisné súradnice a prípadne aj posun časov zapnutia a vypnutia.

A ešte na porovnanie rebríkový diagram