Zkoušeč vodivosti

Jednoduchý tester vodivosti s operačním zesilovačem umožňuje přesnější měření přechodového odporu, než běžné „pípáky“ v univerzálních měřících přístrojích. Jeho výhodou je nízké měřící napětí v řádech milivoltů, nepatrný měřící proud (stovky mikroampér) a možnost nastavení na indikaci odporu, limitně se blížícího nule.

zkoušeč

Nízké měřící napětí má tu výhodu, že se neotevírají polovodičové přechody a tím pádem nedochází k falešným indikacím, nízký měřící proud nezatěžuje měřený obvod.
Testerem můžete snadno snadno odhalit různé přechodové odpory ve spínačích nebo konektorech, které působí různé „záhadné“ provozní závady. Neocenitelný je zvláště při hledání okem neviditelných mikrotrhlin na plošných spojích.

Jak to funguje?

Operační zesilovač je zapojen jako rozdílový a protože není zavedena zpětná vazba, postačuje díky velkému zesílení i nepatrná změna napětí mezi jeho invertujícím a neinvertujícím vstupem k přechodu do kladné nebo nebo záporné saturace.
Trimr 5 k a rezistor 470 k zavádí předpětí, které slouží k vyvážení operačního zesilovače a k nastavení citlivosti. Nastavení je snadné: mezi měřící hroty zapojte rezistor o odporu přibližně jeden ohm a otáčejte trimrem, dokud nezhasne indikační dioda. Při zkratování měřících hrotů se musí dioda opět rozsvítit. Pro nejlepší citlivost nastavení několikrát zopakujte.

Aplikační poznámky

Trimr 5 k je vhodný použít víceotáčkový, se kterým bude nastavení prahu indikace přesnější. Místo LED (nebo k ní paralelně) můžete zapojit piezoelektrický bzučák a tak získat nejen optickou, ale i akustickou indikaci vodivosti.
V zapojení je doporučeno použití modré svítivé diody, protože ta má největší úbytek napětí v propustném směru. Pokud byste použili LED jiné barvy a ta zcela nezhasínala, zapojte buď dvě do série, nebo zapojte s LED do série křemíkovou diodu (např 1N4148) v propustém směru.
Nyní můžete vyzkoušet přechodové odpory kontaktů konektorů, relé a spínačů. Budete asi velmi překvapeni, kolik z nich nemá ideální kontakt a kolik z nich při malém napětí a proudu vůbec nevede.