PLC Siemens Logo! pre domácu a malú firemnú automatizáciu, programovanie pomocou tlačidiel

Zariadenie Siemens LOGO! sa montuje priamo na DIN lištu alebo na panel a vyžaduje minimum kabeláže. Priamo na riadiacom module má 8 vstupov, z toho 4 môžu byť analógové a na ovládanie externých zariadení má 4 reléové výstupy. K dispozícii sú aj verzie s tranzistormi miesto relé. Po doplnení rozširujúcich modulov dokáže Logo! spracovať 24 digitálnych a 8 analógových vstupov a 20 digitálnych a 8 analógových výstupov.

Video ukazuje možnosti jednoduchého programovania priamo pomocou tlačidiel na PLC module

Pri programovaní môžete využiť  8 základných logických funkcií a 30 špeciálnych funkcií, čo umožňuje nahradiť veľké množstvo konvenčných spínacích prvkov. Programovať ho môžete priamo tlačidlami alebo v intuitívne použiteľnom vývojovom prostredí. Program sa na displeji zobrazuje ako štruktúra poprepájaných blokov. Programuje sa od konca. Najskôr sa nadefinujú výstupy, následne funkcie, ktoré ovládajú výstupy a nakoniec vstupy.

Špeciálne funkcie umožňujú realizovať pokročilé funkcie, napríklad oneskorenie, klopné obvody, hodiny, počítadlá aj generátory pulzov a taktiež analógové funkcie a komparátory. Môžete taktiež zobraziť textovú správu na displeji. Každý blok s funkciou sa automaticky pomenuje (B1, B2, B3…) a pri tvorbe kódu ho podľa názvu môžete pripojiť na vstup ďalších blokov. Preto odporúčam pri programovaní PLC pomocou tlačidiel nakresliť si vopred blokovú schému a počas programovania označovať bloky tak ako im bude po vytvorení automaticky priradený názov. Siemens LOGO! má pamäť na 130 blokov užívateľského programu

Testovacia zostava s tlačidlami na digitálnych vstupoch, kontrolkami na digitálnych výstupoch

Analógové vstupy modulu PLC Siemens LOGO! sú schopné spracovávať napäťový signál v rozsahu 0 -10 V, prúdový signál v rozsahu 0 – 20 mA alebo v rozsahu 4- 20 mA. Pri použití napájacieho napätia 24 V je nutné pred potenciometer o hodnote 10 kOhm zaradiť do série obmedzovacie rezistor s hodnotou 13 kOhm, čím sa vytvorí delič napätia, ktorý zaručí, že na analógovom vstupe module PLC Siemens LOGO! bude napätie v potrebnom rozsahu 0 – 10 V.

Mapovanie analógových vstupov na piny svorkovnice označené I1 až I8

Analógový vstup na vstupe
AI1 I7
AI2 I8
AI3 I1
AI4 I2

Medzi osem implementovaných základných funkcií (GF) patrí: AND (sériový kontakt), AND (detekcia nábežnej hrany), OR (paralelný kontakt), XOR (dvojitý prepínač – nonekvivalencia), NOT (invertor), NOR (negovaný sériový kontakt), NAND (negovaný paralelný kontakt) a NAND (detekcia zostupnej hrany). Na rozdiel od klasických hradiel, kde v prípade trebárs hradla AND musia byť všetky vstupy na úrovni logická 1 , aby na výstupe bola tiež hodnota 1, u PLC blokov sa berú do úvahy iba pripojené vstupy

Dva digitálne vstupy napojené na samodržné relé (RS klopný obvod) a výstup

Medzi špeciálne funkcie (SF) patria:  oneskorené zapnutie a vypnutie v rôznych variantoch, keď na vstupe sa spracuje impulz, alebo trvalá hodnota, impulzné relé, relé spúšťané hranou, asynchrónny impulzový generátor, náhodný generátor, schodišťový spínač, komfortný spínač, týždenné a ročné spínacie hodiny, dopredný a spätný čítač, čítač prevádzkových hodín, porovnávanie frekvencie, analógový komparátor, spínač, zosilňovač, sledovač, rozdielový spínač, či analógový filter, samodržné relé (RS klopný obvod),  pulzné prúdové relé, výpis textovej správy, programovateľné tlačidlo, posuvný register, astronomické hodiny, ktoré  spínajú výstup medzi západom slnka a východom v danej lokalite, stopky, a taktiež funkcie typu maximum/minimum, priemerná hodnota

Vstupy sú označené

  • S (set), na nastavenie výstupu na logickú 1
  • R (reset), na nastavenie výstupu na logickú 0, má pred ostatnými vstupmi prioritu
  • Trg (trigger – spúšťač) na spustenie funkcie
  • Cnt (count – čítač): vstup na zachytenie pulzov pri čítaní
  • Fre (frekvencie) vstup na vyhodnotenie frekvenčných signálov
  • Dir (direction – smer), napríklad smer počítania čítačov
  • En (enable – povolenie), povoľuje funkční bloky. Ak je 0, blok ignoruje ostatné signály
  • Inv (inverzia) výstupný signál bloku bude invertovaný
  • Ral (reset all) resetuje všetky vnútorné hodnoty

Ak je na vstupe špeciálnych funkcií X, majú vstupy hodnotu 0

Pri manuálnom programovaní, pomocou tlačidiel priamo na PLC odporúčam najskôr si nakresliť blokovú schému buď na papier, prípadne ju vytvoriť a pomocou simulácie odladiť vo voľne dostupnej demoverzii vývojovom prostredí  Logo Soft Comfort, ktorá podporuje vývoj aj simuláciu, no neumožňuje preniesť vytvorený program do fyzického modulu. Pri zadávaní programu sa postupuje od výstupov, k vstupom. Najskôr vytvoríte bloky pre výstupy, pomocou ktorých budete ovládať svoje zariadenie, potom na ne zľava napojíte bloky funkcií, ktoré budú tvoriť aplikačnú logiku a napokon zasa vľavo od blokov funkcií nadefinujete vstupy, či už digitálne, alebo analógové.

Či už vytvárate program pre nové zariadenie, alebo nejaké zariadenie modernizujete a nahrádzate riadiaci systém realizovaný pomocou relé, časovačov, či iných klasických prvkov postup tvorby programu má bližšie k vytváraniu schém s logickými obvodmi, než k programovaniu. Takže si nakreslíte schému, kde budú vstupy, hradlá a bloky s rôznymi funkciami a výstupy. Odporúčame sa nad schémou zamyslieť, či by sa nedala zjednodušiť. Finálnu verziu schémy potom začnete zadávať do PLC modulu. Postup názorne dokumentuje video.

Program aj jednotlivé bloky je možné editovať a taktiež môžete nastavovať rôzne parametre, napríklad čas oneskorenia a podobne.