Príklady pre smarthome automatizáciu s riadiacou jednotkou UniPi Axon M205

Zámerom tohoto dielu seriálu je nielen ukázať ako sa programujú jednoduché scenáre pre automatizáciu, či už pre malú firmu, alebo inteligentnú budovu, čiže smarthome, ale aj v praxi ukázať unifikáciu vývoja pre PLC rôznych výrobcov. Preto pre riadiacu jednotku UniPi Axon M205 použijeme rovnaké príklady ako sme v predchádzajúcich častiach realizovali na riadiacej jednotke Siemens LOGO!

Príklady sú vo videu

Osvetlenie a vetranie kúpeľne

Začneme najjednoduchším príkladom na zapínanie a vypínanie ventilátora v kúpeľni, alebo na WC. Po rozsvietení svetla by sa po určitom čase mal spustiť ventilátor na vetranie. Z dôvodu úspory energie sa ventilátor nemusí spustiť hneď, chvíľu trvá kým v kúpeľni vznikne para. Po vypnutí svetla by ventilátor mal zostať definovanú dobu zapnutý, aby sa v miestnosti vyvetralo. Osvetlenie na reléovom výstupe kde je pripojená žiarovka sa bude ovládať priamo vypínačom a ventilátor na druhom reléovom pomocou oneskorovacieho členu, ktorý má definované oneskorené zapnutie aj vypnutie.

Diagram pre PLC Siemens LOGO! v prostredí Logo! Soft Comfort

Diagram pre UniPi Axon M205 v prostredí Mervis

Riešenie rozvinieme aby sme ukázali aj spracovanie hodnoty z analógového vstupu. Pomocou potenciometra umožníme používateľovi, aby si nastavil čas oneskorenie zapnutia ventilátora. Potenciometer je zapojený ako deliče napätia tak, aby na výstupe bol napäťový rozsah 0 .. 10 V. Pri použití napájacieho napätia 24 V je nutné pred potenciometer o hodnote 10 kOhm zaradiť do série obmedzovacie rezistor s hodnotou 13 kOhm, čím sa vytvorí delič napätia, ktorý zaručí, že na analógovom vstupe bude napätie v potrebnom rozsahu 0 – 10 V. My sme použili rezistor 15 kOhm, takže nedosiahneme maximálnu hodnotu 10 V, ale o niečo menej.

Diagram pre PLC Siemens LOGO! v prostredí Logo! Soft Comfort

Diagram pre UniPi Axon M205 v prostredí Mervis

Analógový vstup sme v prostredí Mervis pripojili na blok mul_time_real kde sme hodnotu z analógového vstupu typu real vynásobili konštantou 1. Blok na realizáciu oneskorenia zapnutia a vypnutia totiž pozaduje na vstupe typ Time, takže sme ho nemohli priamo napojiť na analógový vstup. Práve tu bol jediný rozdiel pri realizácii tohoto scenára pomocou diagramu funkčných blokov FBD. Pre Siemens LOGO! sme na konverziu analógovej hodnoty na parameter použili analógový zosilňovač.

Osvetlenie dvora a záhrady

Ďalší príklad bude riešiť jednoduchý systém na ovládanie osvetlenia vo dvore a záhrade. Osvetlenie na dvore je odvodené od senzora intenzity osvetlenia a osvetlenie záhrady od pohybového senzora. Keď zo záhrady odídete a senzor pohybu vás prestane snímať, svetlo bude ešte nastavený čas svietiť. Pre jednoduchosť budeme obidva senzory simulovať spínačmi.  senzor pohybu pripojené na vstupy PLC v prípade ak nastane príslušná udalosť generujú úroveň logická 1, čo je v tomto prípade napäťová úroveň 24V. V prípade snímača osvetlenie sa generuje logická 1 vtedy ak úroveň okolitého osvetlenia klesne pod určitú hranicu a senzor pohybu generuje logickú 1 v prípade ak zaznamenáva pohyb. V príklade sme použili tri vstupy:

1 – Dvor intenzita svetla

2 – Hlavný vypínač

3 – Záhrada detektor pohybu

Osvetlenie dvora bude ovládané reléovým výstupom osvetlenie záhrady ďalším reléovým výstupom. Na výstupoch by v reálnom scenári boli dostatočne dimenzované relé, alebo lepšie stýkače. Hlavný vypínač zapína, alebo vypína celý systém osvetlenia. Napríklad na víkendovej chalupe ho zapneme vtedy, keď tam sme. Preto výstupy zo snímačov osvetlenia a pohybu nejdú priamo na ovládané členy, ale do blokov realizujúcich logický súčin, čiže operáciu AND, čiže „a zároveň“. Takže svetlo na dvore bude svietiť vtedy, ak bude súmrak, alebo tma A ZÁROVEŇ bude zapnutý hlavný vypínač. Rovnako aj osvetlenie na záhrade bude reagovať na pohyb, len ak bude hlavný vypínač zapnutý. Pretože chceme oneskoriť vypnutie svetla v záhrade, použijeme oneskorovaní blok typu Off-Delay. V našom príklade sme ho nastavili na 10 sekúnd. Bloková schéma je jednoduchá a zrozumiteľná

Diagram pre PLC Siemens LOGO! v prostredí Logo! Soft Comfort

Diagram pre UniPi Axon M205 v prostredí Mervis